(0-256) 2-34-87

datele de Contact ale primăriei

 • Email : info@riscani.com

  Relații cu publicul : (0-256) 2-46-64

  Fax : (0-256) 2-46-64

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada 31 august, 4

Orașul Rîșcani

Scrieți-ne un mesaj

Declarații anuale de venituri și interese

 • Secretarul Consiliului

  (1) Secretarul consiliului local este şi secretar al satului (comunei), oraşului (municipiului). Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

      (2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local, nu au parvenit solicitări de la persoane cu studiile respective, la concurs poate fi admis un absolvent al unei alte facultăţi (secţii) sau o persoană care urmează studiile superioare.

  Numirea secretarului consiliului local

      (1) Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului.
      (2) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

      (3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie  şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

      (4) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către primar, în baza deciziei consiliului.

      (5) Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

      (6) Concediul anual i se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului.

  Atribuţiile secretarului

      (1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

      a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;

      b) participă la şedinţele consiliului local;

      c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;

      d) asigură buna funcţionare a primăriei;

      e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

      f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

      g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;

      h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
      i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

      j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;

      k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

      l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;

      m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

      n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;

      o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;

      p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Comerţului;

      q) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;

      r) înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.
      (11) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

      (2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

Flag Counter